DIGIN logo
Menu

DIGITALNA VKLJUČENOST V INFORMACIJSKI DRUŽBI DIGITAL INCLUSION IN INFORMATION SOCIETY

Predstavitev

Konferenca DIGIN 2023 – “Digitalna vključenost v informacijski družbi”  postaja s širjenjem kroga uporabnikov tudi na osebe z različnimi oblikami oviranosti pomemben dejavnik pri analizi, izdelavi in ocenjevanju digitalnih proizvodov in storitev.  Glede na to, da je potrebno upoštevati vse ljudi, prihajajo na dan vse večje potrebe po večji dostopnosti, jasnosti, razumljivosti in uporabnosti tehnologij. Prav tako se moramo zavedati zahtev in potreb uporabnikov, ki potrebujejo pomoč in podporo za komunikacijo in enostavnejše vključevanje v družbeno, socialno in delovno okolje.  

Letošnja prva hibridna konferenca “Digitalna vključenost v informacijski družbi” bo potekala v živo v sodelovanju z evropskim centrom virov za dostopnost – AccessibleEU. Tematika konference bodo različne rešitve, spoznanja in metode za digitalno vključenost. Izkušnje, ki smo jih dobili predvsem med epidemijo COVID-a zaradi potreb po delu na daljavo, so pomemben vir za pridobivanje dodatnih informacij o tem, kako uporabljati podporno tehnologijo in omogočiti vključenost vseh.  

Vabimo vas, da se aktivno udeležite konference “Digitalna vključenost v informacijski družbi” in da predstavite svoje poglede in rezultate raziskav ter da skupaj ugotovimo, kako izboljšati in razširiti digitalno vključenost. 

Za obiskovalce  v živo in na daljavo je udeležba brezplačna. 

 

Uredniški odbor 

Introduction 

Digital inclusion in connection with information and communication technology is becoming an important factor in the analysis, development and evaluation of digital products and services as the circle of users expands to include people with various forms of disabilities. Considering that it is necessary to take into account all people, there is a growing need for greater accessibility, clarity, comprehensibility and usability of technologies. We should also be aware of the demands and needs of users who need help and support for communication and easier integration into the social, and work environment. 

This year’s first conference “Digital inclusion in the information society” will be held live in cooperation with the European Center for Accessibility – AccessibleEU. The theme of the conference will be various solutions, insights and methods for digital inclusion. The experience gained especially during the COVID epidemic due to the need to work remotely is an important resource for obtaining additional information on how to use assistive technology and enable the inclusion of everyone. 

We invite you to actively participate in the conference “Digital inclusion in the information society” and to present your views and research results and to find out together how to improve and expand digital inclusion.

For both in-person and remote attendees, participation is free of charge.

 

Editorial Board 

Pomembni datumi

1. avgust 2023 – oddaja prispevkov

1. september 2023 – obvestilo avtorjem z recenzijami

18. september 2023 – oddaja končne, dopolnjene verzije prispevkov

11. oktober 2023 – Konferenca informacijska družba

Multikonferenca Informacijska družba

Udeležba na daljavo