Menu

DIGITALNA VKLJUČENOST V INFORMACIJSKI DRUŽBI

Uvodne misli

Tako kot se razvija digitalizacija, se razvija tudi nujnost za digitalno vključenost. Konferenca DIGIN 2024, postavljena v okviru naraščajoče odvisnosti od informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), si prizadeva nadaljevati dialog in ukrepanje za zagotavljanje dostopnosti digitalnih izdelkov in storitev za vse, vključno z osebami z različnimi oblikami oviranosti. To poslanstvo je pomembneje kot kadarkoli prej, saj si prizadevamo vključiti vse posameznike v hitro razširjajoči se krog uporabnikov IKT.

Na temeljih, postavljenih na našem, lanskem, prvem dogodku, letošnja konferenca, v sodelovanju z Evropskim centrom virov o dostopnosti – AccessibleEU, namerava poglobiti raziskovanje inovativnih rešitev, vpogledov in metodologij, ki spodbujajo digitalno vključenost. Izkušnje, pridobljene iz izzivov komunikacije na daljavo med pandemijo COVID-19, so poudarile ključno vlogo podpornih tehnologij pri zagotavljanju, da lahko vsi v celoti sodelujejo v družbi, v izobraževanju in na delovnem mestu.

S poudarkom na uporabnih vpogledih in najnovejših raziskavah, DIGIN 2024 vabi raziskovalce, strokovnjake, oblikovalce politik in zagovornike, da se zbere in deli svoje izkušnje ter raziskuje, kako lahko skupaj izboljšamo in razširimo obseg digitalne vključenosti.

Pridružite se nam, ko nadaljujemo z razširjanjem meja tega, kaj pomeni biti resnično vključujoč v digitalni dobi.

Za obiskovalce  v živo in na daljavo je udeležba brezplačna.

Uredniški odbor

DIGITAL INCLUSION IN INFORMATION SOCIETY

Introduction

As digital landscapes evolve, so too does the imperative for digital inclusion. The DIGIN 2024 conference, set against the backdrop of increasing reliance on information and communication technology (ICT), seeks to further the dialogue and action on making digital products and services accessible to everyone, including persons with disabilities. This mission is more pertinent than ever as we strive to encompass all individuals in the rapidly expanding circle of technology users.

Building on the foundation laid by our inaugural event, this year’s conference, in live collaboration with the European Resource Centre for Accessibility – AccessibleEU, aims to delve deeper into innovative solutions, insights, and methodologies that promote digital inclusion. The lessons learned from the unprecedented challenges of remote interaction during the COVID-19 pandemic have underscored the vital role of assistive technologies in ensuring that everyone can participate fully in society, education and the workforce.

With a focus on actionable insights and cutting-edge research, DIGIN 2024 invites scholars, practitioners, policymakers, and advocates to come together to share their experiences and explore how we can collectively enhance and broaden the scope of digital inclusion.

Join us actively as we continue to push the boundaries of what it means to be truly inclusive in the digital age.

For both in-person and remote attendees, participation is free of charge.

Editorial Board

Pomembni datumi

1. avgust 2024 – oddaja prispevkov

1. september 2024 – obvestilo avtorjem z recenzijami

18. september 2024 – oddaja končne, dopolnjene verzije prispevkov

9.  oktober 2024 – Konferenca          informacijska družba

Na voljo so posnetki iz prve konference DIGIN 2023, ki si jih lahko ogledate na YouTube kanalu DIGIN

Multikonferenca Informacijska družba